(FOOD) Standhouders Donderdag Meppeldag 2022

Algemene info voor deelnemers

 • Inschrijven van Food Trucks/stands voor Donderdag Meppeldag gaat uitsluitend via het formulier op deze website.
 • Deelnemers die lid zijn van de Meppeler Handelsvereniging krijgen bij inschrijving voorrang.
 • Het aantal plekken in het centrum is beperkt. We kunnen daarom niet garanderen dat je alle gewenste dagen in het centrum kunt staan.
 • Alleen volledig ingevulde inschrijfformulieren worden door de organisatie in behandeling genomen plus een foto van je Food Truck/marktkraam/stand mee bij inschrijving.
 • Alle ingevulde gegevens worden alleen door Stichting Donderdag Meppeldag gebruikt.
 • Om deel te kunnen nemen aan Donderdag Meppeldag ben je in het bezit van een Food Truck, een creatieve stand of marktkraam.
 • Verkopers van streekproducten mogen vanuit een marktkraam of stand werken.
 • Als deelnemer schrijf je in voor een bepaalde dag.
 • De deelnemer verkoopt alleen de producten die hij/zij heeft ingevuld op het inschrijfformulier.
 • Bij inschrijving heb je nog geen garantie op deelname. De organisatie kijkt naar de meest originele Food Trucks/marktkramen/stands en een zo breed mogelijk assortiment. We nemen je inschrijving in behandeling en checken of je voldoet aan de criteria; uitstraling, originaliteit, aanbod. Stuur daarom foto’s van je Food Truck/marktkraam/stand mee bij inschrijving.
 • Klachten over de selectie zijn niet mogelijk. Informatie over andere inschrijvingen wordt niet verstrekt.
 • Bij inschrijving ga je automatisch akkoord met de richtlijnen en ben je bekend met de algemene info.
 • De organisatie stelt de data en de openings- en sluitingstijden van Donderdag Meppeldag in overleg met de gemeente vast.
 • De organisatie behoudt zich het recht voor om de data en de openingstijden aan te passen i.v.m. bijzondere omstandigheden.
 • De deelnemer met een Food Truck/marktkraam voldoet aan de geldende voorschriften, vergunningen en eisen van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit.
 • De deelnemer voldoet aan de eisen voor hygiëne en Arbo die van overheidswege worden gesteld aan cateraars op (semi)permanente locaties. De standhouder dient zich te houden aan alle wettelijke, technische en veiligheidsvoorschriften voor het uitbaten van een Food Truck op de openbare weg c.q. het Donderdag Meppeldag terrein. Voedsel dient te worden bereid en opgediend conform de geldige hygiëne normen. Wanneer de aard van het werk het noodzakelijk maakt om voedsel met de handen aan te raken dient er een voorziening aanwezig te zijn om de handen te wassen. Er wordt te allen tijde gewerkt volgens HACCP-voorschriften. HACCP staat voor Hazard Analysis and Critical Control Points. Men is zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van deze voorschriften.
 • De deelnemer voldoet aan de eisen die gelden voor installaties.
 • De deelnemer dient zich te houden aan de voorschriften en richtlijnen van de betreffende gemeente, brandweer, politie en organisatie. De brandweer zal mogelijk zelf veiligheidsinspecties uitvoeren en eventueel overgaan tot afkeuring van onveilig materieel. De organisatie is niet verantwoordelijk voor afkeuring door de brandweer.
 • De deelnemer is aanwezig op de opgegeven dag/dagen en is geopend tijdens de genoemde openingstijden.
 • De deelnemer zorgt voor voldoende voorraad en is nimmer uitverkocht tijdens genoemde openingstijden.
 • Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming de standruimte door te verkopen/verhuren of te verpachten aan andere partijen.
 • De organisatie verzorgt tijdens Donderdag Meppeldag vanuit bars de verkoop van (non) alcoholische dranken aan het publiek. De verkoop hiervan door de deelnemers is niet toegestaan, tenzij het koffie en thee of (non) alcoholische cocktails betreft en de betreffende deelnemer hierin gespecialiseerd is en om die reden geselecteerd is.
 • Het gebruik van eigen geluidsinstallaties is niet toegestaan. De organisatie voorziet zelf in een geluidsinstallatie.
 • Glaswerk is verboden binnen het evenementengebied, behalve op de terrassen en in de buitenbarren.
 • Plastic wegwerpglazen, - borden of -bestek zijn niet toegestaan. Ook de verkoop van blik is niet toegestaan. Zet natuurlijke of recyclebare materialen in.
 • Drank kan worden aangeboden/uitgeschonken in de statiegeld beker.
 • De deelnemer houdt zelf rekening met een slecht-weer-scenario.

Annuleren & betalen

 • De huurprijs heeft betrekking op de grootte van de plek.
 • Vermelde bedragen zijn exclusief btw tenzij anders vermeld.
 • Het stageld wordt vooraf gefactureerd en de kosten voor deelname dienen 2 weken na factuurdatum zijn overgemaakt.
 • Bij te late betaling kan het recht op de plaats vervallen.
 • Annuleren kan alleen per e-mail.
 • Je kunt tot 1 juli kosteloos annuleren. Indien het stageld al is overgemaakt, wordt dit teruggestort.
 • Wanneer je na 1 juli 2022 annuleert en een passende plaatsvervanger vindt een week voor deelname, is restitutie in overleg mogelijk.
 • Als de organisatie door weersomstandigheden of andere onvoorziene omstandigheden de markt moet annuleren, is restitutie van het stageld niet mogelijk.

Op- en afbouw van het evenement en technische voorwaarden

 • Opbouwen, laden en lossen kan op de Donderdagen tussen 06.00 en 09.00 uur.
 • Om 09.00 uur moeten alle auto’s, busjes en vrachtwagens uit het centrum.
 • De organisatie zorgt voor de indeling van het Donderdag Meppeldag terrein en de toewijzing van de plaatsen.
 • Deelnemers kunnen niet onderling van plaats wisselen. De deelnemer dient zich verder te houden aan de toegezegde oppervlakte. De toegezegde oppervlakte kan niet op eigen initiatief van de deelnemer worden uitgebreid.
 • De organisatie biedt alleen een standruimte. De deelnemer bouwt zelf op.
 • Het is de deelnemer niet toegestaan zijn/haar motorvoertuig tijdens de Donderdag Meppeldag te parkeren naast of achter de Food Truck, behoudens tijdens het opbouwen, bevoorraden en afbreken van de standplaats.
 • De deelnemer is voor het parkeren van zijn/haar motorvoertuig aangewezen op de daarvoor bestemde parkeergelegenheid in de buurt van het Donderdag Meppeldag terrein.
 • Bevoorrading van de Food Truck/marktkraam vindt plaats buiten de openingstijden van de Donderdag Meppeldag.
 • Iedere deelnemer is echter zelf verantwoordelijk voor de stand. De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele diefstallen en/of beschadigingen van welke aard dan ook.
 • De organisatie biedt geen opslag noch bewaring van materialen en goederen.
 • Haspels moeten steeds volledig afgerold worden. Alle kabels dienen achter de stand te lopen en zelf worden meegenomen.
 • De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de technische installatie van de Food Truck wordt afgekeurd door de brandweer of een andere controlerende instelling.
 • De Food Truck is voorzien van een blusdeken en een draagbaar poederblustoestel/ CO2 van tenminste 6 kg.
 • Blusmiddelen moeten tenminste één keer per jaar door een gecertificeerde deskundige gekeurd worden, een aantoonbaar keurmerk hebben en te allen tijde binnen handbereik zijn van de plaats waar men bakt of braadt.
 • Het gebruik van gas wordt enkel toegestaan mits een geldig keuringsattest van een erkende organisatie aangaande de gasinstallatie van de Food Truck.
 • Mochten er tijdens een controle gebreken worden vastgesteld, dan loopt de deelnemer het risico dat zijn stand tijdelijk of gedurende de Donderdag Meppeldag zal worden gesloten.
 • De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor ongevallen met voertuigen op het terrein.
 • De organisatie moet de standhouder niet vrijwaren voor stoornissen in het gebruiksgenot, veroorzaakt door derden.
 • Elke handelwijze strijdig met de richtlijnen van de organisatie, de gemeentelijke regelgeving, de individuele overeenkomst en alle gedragingen welke de orde, rust en de veiligheid op het Donderdag Meppeldag terrein verstoren, kan uitsluiting en verwijdering van de deelnemer tot gevolg hebben. Indien de deelnemer en/of zijn/haar medewerkers weigeren gevolg te geven aan de richtlijnen van de organisatie, dan kan deze een beroep doen op de openbare macht om hen van het terrein te laten verwijderen. De eventuele kosten die daarmee gepaard gaan vallen ten laste van de deelnemer.
 • Schade & schoonmaak & afval & duurzaamheid

  • De deelnemer zorgt voor vuilnisbakken bij zijn/haar kraam en het legen hiervan tijdens de Donderdag Meppeldag. Omdat dit afval is van bezoekers kun je dit afval kwijt in de containers van de organisatie. Het afval mag niet in de ondergrondse containers rond het plein.
  • De organisatie zorgt voor het schoonhouden van het terrein, de terrassen en de toiletvoorzieningen en zorgt voor de afvalverwerking.
  • De deelnemer laat de standruimte schoon achter en neemt (bedrijfs)afval van de kraam, stands, lege flessen, dozen etc. zelf mee. Deze mogen niet in de ondergrondse containers rond het plein en ook niet in de containers van de organisatie worden gegooid.
  • De deelnemer dient de ondergrond van de standplaats te vrijwaren van mogelijke vet- en olievlekken. Bij de oplevering van het terrein, zowel voorafgaand aan de Donderdag Meppeldag als bij de afsluiting, maakt de organisatie foto’s van de plek waar de Food Truck staat. Als blijkt dat er na afloop vet- en olievlekken worden geconstateerd die met de reguliere schoonmaak niet verwijderd kunnen worden, dan worden de extra kosten voor schoonmaak in rekening gebracht aan de deelnemer. Neem dus vooraf de juiste maatregelen.
  • Vloeibare etenswaren mogen onder geen beding geleegd worden in de putten.
  • De standplaats wordt vrij van enige vorm van schade achtergelaten.
  • In geval van vervuiling en/of schade kunnen tegensprekelijke vaststellingen worden gedaan, daags na de Donderdag Meppeldag. Als de deelnemer daarbij niet aanwezig wenst te zijn, dan aanvaardt hij/zij de vaststellingen van de organisatie en/of de betreffende gemeente als bindend. Eventuele herstelkosten zijn in alle gevallen voor de deelnemer.
  • Plastic wegwerpglazen, - borden of -bestek zijn niet toegestaan. Ook de verkoop van blik is niet toegestaan. Zet natuurlijke of recyclebare materialen in.

  Vergunning, aansprakelijkheid en verzekering

 • De organisatie draagt zorg voor een evenementenvergunning voor de markt. Elke deelnemer is verantwoordelijk voor de eigen vergunningen (zie ook onderdeel Alcohol & Frisdrank).
 • De organisatie draagt zorg voor een evenementenvergunning voor de markt. Elke deelnemer is verantwoordelijk voor de eigen vergunningen. Zie ook het onderdeel ‘Alcohol & Frisdrank’.
 • We houden rekening met elkaar, met de bewoners en met de (Horeca) ondernemers rondom het centrum.
 • Aanwijzingen van de brandweer, politie, gemeente of de organisatie dienen altijd opgevolgd te worden.
 • Je neemt deel op eigen risico en bent verplicht zelf zorg te dragen voor het verzekeren van je eigendommen en WA/aansprakelijkheid t.o.v. derden.
 • De organisatie van De Donderdag Meppeldag is op geen enkele wijze aansprakelijk voor diefstal, verlies of schade. De organisatie kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor omzetderving door slechte weersomstandigheden of afgelastingen van hogerhand.
 • Als deelnemer ben je vanaf de toewijzing van je standplaats/kraam verantwoordelijk voor deze plaats. Je dient zelf te controleren of zeilen voldoende vastzitten en de kraam afdoende verankerd is.
 • Alcohol & Frisdrank

  • Het schenken van dranken is exclusief voorbehouden aan de door de organisatie aangewezen standhouders.
  • Bier en frisdrank mogen niet direct in blik verkocht worden.
  • Het schenken van sterk alcoholische dranken is voor iedereen verboden.
  • Het is niet toegestaan alcohol te verkopen aan jongeren (onder de 18).
  • Het is ook niet toegestaan om alcohol te laten verkopen door jongeren (onder de 21).
  • Als organisatie krijgen wij een speciale ontheffing op de vergunning inzake de verkoop van alcohol. Alle deelnemers die alcohol verkopen zijn verantwoordelijk voor hun eigen vergunning en verplicht aan de organisatie de gegevens door te geven van de persoon die binnen de stand verantwoordelijk is voor de verkoop (volledige naam, geboortedatum en geboorteplaats), en een kopie van de vergunning aan te leveren, zodat de gemeente de vergunningen kan controleren.
  • Overtredingen van wet- en regelgeving met betrekking tot schenken of verkoop van alcoholische dranken, geconstateerd tijdens een door de bevoegde instanties uitgevoerde controle, kunnen leiden tot verwijdering van de Donderdag Meppeldag.
  • Eventuele boetes en andere sancties, opgelegd door de bevoegde instanties, komen geheel voor rekening van de overtreders. De organisatie van de Donderdag Meppeldagen heeft het recht alle eventuele nadelige gevolgen zoals boetes en andere schades, die ontstaan als gevolg van een overtreding, te verhalen op de overtredende deelnemer.


  De rechten en plichten in deze algemene info en richtlijnen zijn niet limitatief. De organisatie zal te allen tijde deze algemene voorwaarden kunnen aanvullen of aanpassen aan de situatie indien de orde, veiligheid, de netheid, de gezondheid of de rust dit vereisen.